Město Kladno
Kotva
Logo školy
Školní hymna
Virtuální prohlídka
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
GDPR
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

MS - PK


Metodická sdružení školy jsou vybavena poměrně velkými kompetencemi. Jejich činnost se zaměřuje na vytváření školního kurikula, na rozvoj didaktických dovedností pedagogů, na organizaci jednotlivých školních soutěží a olympiád a na vybavování školy učebnicemi a školními pomůckami.

 

Na naší základní škole jsou zřízena a pracují tato metodická sdružení – předmětové komise:

 

- Předmětová komise českého jazyka a literatury
- Předmětová komise anglického jazyka
- Předmětová komise německého jazyka
- Předmětová komise ruského jazyka
- Předmětová komise matematiky
- Předmětová komise fyziky
- Předmětová komise chemie
- Předmětová komise přírodopisu
- Předmětová komise zeměpisu
- Předmětová komise výchovy k občanství a výchovy ke zdraví
- Předmětová komise dějepisu
- Předmětová komise tělesné výchovy
- Předmětová komise člověk a svět práce
- Předmětová komise informačních a komunikačních technologií
- Školní metodik prevence

 

Vyučující jednotlivých předmětů se pravidelně scházejí 5x ročně na schůzkách MS – PK, kde projednávají důležité otázky vztahující se k předmětům, sdělují si své zkušenosti, spolupracují při řešení rozmanitých problémů.

 

Složení předmětových komisí a metodických sdružení pro šk. rok 2022 - 2023:

MS - PK předseda členové
 Čj  Mgr. Pískačová PaedDr. Holečková, Mgr. Brabcová, Mgr. Kárová, Mgr. Šindelářová T.
 Aj  Mgr. Jirkovska Mgr. Hadrbolcová, pí Hudcová, Mgr. Kárová, Mgr. Kratochvílová, Mgr. Nedvědová, Mgr. Šindelářová T., Mgr. Vítková, Mgr. Vyčítalová, Mgr. Wontroba
 Nj  Mgr. Wontroba Mgr. Šindelářová T.
 Rj  Mgr. Vítková Mgr. Nedvědová
 M  Mgr. Šuranyi Mgr. Mlynárová, Mgr. Reichlová, p. Veselý, Mgr. Vyčítalová
 Fy  p. Veselý Mgr. Hadrbolcová
 Ch  Mgr. Hadrbolcová Ing. Šindelářová
 Př  Ing. Šindelářová Mudr. Doležalová, Mgr Hadrbolcová, Mgr. Reichlová
 Dě  Mgr. Kratochvílová Mgr. Brabcová, Mgr. Pískačová, Mgr. Šindelářová T., Mgr. Vítková
 Z  Mgr. Šindelářová T. pí Hudcová, Mgr. Míšková, Mgr. Nedvědová, Mgr. Pískačová, Ing. Šindelářová M., Mgr. Vítková
 Vo-Vz  Mgr. Míšková Mudr. Doležalová, Mgr. Pískačová, Mgr. Vítková, Mgr. Zimmermannová
 Hv  Mgr. Míšková Mudr. Doležalová, Mgr. Jirkovská
 Vv  Mudr. Doležalová Mgr. Kárová, Mgr. Míšková, Mgr. Zimmermannová
 Tv  Mgr. Vyčítalová p. Linz, Mgr. Míšková, Mgr. Šuranyi, Mgr. Zimmermannová
 Čp  p. Linz Mgr. Míšková, Mgr. Zimmermannová
 Inf  Mgr. Mlynárová Ing. Šindelářová, Mgr. Wontroba
 ŠMP  Mgr. Komancová pedagogičtí pracovníci školy

 

Návrh plánu práce předmětové komise a metodického sdružení pracující na druhém stupni ZŠ

Srpen

- školní vzdělávací program – plán práce na daný školní rok
- navrhnout plán vzájemných hospitací – předložit vedení školy
- zkontrolovat časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů, zapracovat případné změny do jednotlivých předmětů
- navrhnout rozvržení laboratorních prací; projednat koordinaci nároků na domácí přípravu žáka
- individuální plány – spolupráce s výchovnou poradkyní
- projednat časové zařazení a přípravu velkých kontrolních prací žáků

 

Listopad

- kontrola uskutečnění vzájemných hospitací
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- kontrola a zápis soutěží (jména, výsledky, …)
- projednat návrh na DVP (téma…)
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Leden

- kontrola uskutečnění vzájemných hospitací
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- kontrola a zápis soutěží (jména, výsledky, …)
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Duben

- připravit návrh na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic návrh na odběr tisku a odborných časopisů a nových knih do školní knihovny
- projednání a zhodnocení výsledků jednotlivých soutěží
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Červen

- zpracovat návrh na zakoupení pomůcek, textů a učebnic pro žáky s individuálním vzdělávacím programem
- zhodnocení a projednání výsledků závěrečných kontrolních prací
- z hodnocení výsledků soutěží a olympiád
- uzavření individuálních plánů – spolupráce s výchovnou poradkyní
- školní vzdělávací program – závěrečné zhodnocení
- zhodnocení práce MS - PK

 

Na 1.stupni ZŠ pracují ve školním roce 2020/2021 tato metodická sdružení:
 

 Metodické sdružení

 předseda

 členové

 MS 1.-3.roč

 Mgr. Lucie Šímová 

Mgr. Š.Rosenkrancová, Mgr. M. Kubištová, J. Hamplová, R. Bolinová, K. Budinská,  Mgr. Jiří Tomeš, Mgr. R. Sokolová
  

 MS 4.-5.roč

 Mgr. Jiřina Buriánková

Mgr. P. Komancová, Mgr. M. Šnajdrová, Mgr. M. Padevět, K.Šestáková

 MS ŠD

 pí. Renata Kletečková

 H. Dlouhá, M. Dlouhá, D. Vršková, M.Konfrštová, Š.Rosenkrancová, R.Podhájská
 

 

Plán práce metodických sdružení pracujících na 1.stupni ZŠ ve školním roce  2019/2020:

 

MS 1. - 3. ročník a MS 4. a 5. ročník:

 

Srpen:

- školní vzdělávací program - kontrola časového rozvržení učiva  a zapracování  změn v tematických plánech, zařazení průřezových témat
- individuální vzdělávací plány – spolupráce s výchovnou poradkyní

- výběr vzdělávacích kurzů pro učitele
- organizace začátku školního roku

 

Říjen:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- předání zkušeností s užitím různých metod práce, práce s žáky s SPU a IVP
- informace z absolvovaných školení
- příprava pololetních kontrolních prací z hlavních předmětů
- práce v zájmových útvarech

 

Leden:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- vyhodnocení výsledků pololetních kontrolních prací, vyvození závěrů a doporučení pro další výuku, zhodnocení práce se žáky s SPU a IVP, sebehodnocení žáků
- shrnutí pololetního sebehodnocení žáků
- další vzdělávání učitelů v období 2. pololetí

- příprava zápisu do 1. ročníku

 

Duben:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- příprava pololetních kontrolních prací z hlavních předmětů
- příprava a organizace školy v přírodě
- předání zkušeností s užitím různých metod práce, činnosti s žáky s SPU a IVP
- informace z absolvovaných školení

- organizace ŠvP

 

Červen:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- vyhodnocení výsledků pololetních kontrolních prací, vyvození závěrů a doporučení pro další výuku, sebehodnocení
- návrhy na úpravy a doplnění tematických plánů, návrhy k doplnění kabinetu pomůcek
- zhodnocení práce se žáky s SPU
- organizace závěru školního roku


 

MS Školní družiny:

Srpen:

- Školní vzdělávací program pro zájmovou činnost v ŠD – východisko pro tvorbu měsíčních plánů činnost jednotlivých oddělení
- příprava a organizace zápisu do ŠD
- organizace práce v ŠD, vedení dokumentace ŠD

- seznámení s plánem akcí na školní rok
- organizační zajištění projektu - „Cestujeme světadíly za zvířátky“

- zajištění akcí  - Narozeniny Labyrintu, Zdravověda - základy poskytnutí 1.pomoci, Matýsek a jeho kamarádi - vystoupení břichomluvce, Drakiáda  

 

Listopad:

- zprávy ze sekce vychovatelek, školení, pedagogické rady
- zajištění besedy se členy HZS KLadno
- spolupráce se třídními učiteli
- zhodnocení plnění úkolů projektu
- příprava dárků na vánoční trhy, plán účasti na Čertovinách

 

Leden:

- hodnocení práce ŠD za 1.pololetíí, Info z pedagogické rady
- plán kulturních akcí na 2. pololetí (Gabčík kurzy-skládání mandal, dikotéka, souboj talentů - soutěž Ukaž co umíš)

- kontrola inventáře ŠD
- průběžné hodnocení projektu a dalších činností
- další vzdělávání učitelů v období 2. pololetí

 

Březen:

- nové náměty pro práci s žáky
- informace ze sekce vychovatelek
- hodnocení plnění úkolů projektu a dalších činností
- plán návštěvy dopravního hřiště
- plán dalších akcí : kouzelnické představení, návštěva herny Beruška, Čarodějnický rej na šk.hřišti

- výroba drobných dárků k zápisu do 1.třídy
- spolupráce s rodiči

 

Květen:

- příprava oslav Dne dětí,
- organizace provozu ŠD v době konání školy v přírodě
- plán návštěvy zahradnictví

- vyhodnocení projektu “Cestujeme světadíly za zvířátky
- zajištění akcí - Policie České republiky - prezentace výcviku služební kynologie, Canisterapie - výcvik psů 

- hodnocení práce ŠD za 2. pololetí
- návrhy na úpravy a doplnění měsíčních plánů, náměty na zlepšení práce
- příprava na nový školní rok, zápis žáků budoucích prvních tříd, průzkum zájmu ve třídách 1.st.


 

MS SPU

Září:

- pomůcky pro žáky s SPU, pomůcky pro učitele

- individuální vzdělávací plány, PLPP
- dyslektické kroužky, doučování, speciální pedagogická péče, pedagogická intervence
- zásady hodnocení žáků s SPU

- vzdělávání učitelů

- pracovna pro spec. péči

 

 

Listopad:

- výměna zkušeností s hodnocením žáků s SPU, jeho efektivita
- výměna zkušeností s metodami práce se žáky s SPU
- koordinace školení pro učitele v PPP Kladno
- příprava pololetních prací pro žáky s SPU

- nové pomůcky, software pro žáky s SPU 

Leden:

- hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
- úspěšnost žáků s SPU- vyhodnocení pololetních písemných prací z Čj
- sebehodnocení žáků s SPU v reedukačních skupinách
- kontrola hodnocení žáků s SPU
- informace ze školení

 

Duben:

- výměna zkušeností s metodami práce se žáky s SPU
- informace ze školení 
- efektivita zařazení žáků s SPU do dyslektických a reedukačních kroužků
- příprava závěrečných písemných prací pro žáky s SPU
- sebehodnocení žáků s SPU v dyslektických a reedukačních kroužcích

 

Červen:

- hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
- úspěšnost žáků s SPU - vyhodnocení závěrečných písemných prací z Čj

- vyhodnocení efektivity hodnocení žáků s SPU
- návrhy na nové pomůcky pro žáky s SPU

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.