Město Kladno
Kotva
GDPR
 
 
Aktuality
Zápis do ŠD pro školní rok 2019-2020
14.8.2019

Vážení rodiče,

své dítě můžete zapsat do školní družiny v těchto termínech:

před zahájením školního roku 29. 8. 2019 v 9 - 15 hod a 30. 8. 2019 v 9 - 13 hod v pavilonu ŠD

první den školní docházky 2. 9. 2019 v 7 – 10 hod v pavilonu ŠD v prostorách školní jídelny

Učitel/učitelka na 1. stupni ZŠ
3.6.2019

Od 1. 9. 2019 hledáme na uvolněnou pracovní pozici učitel / učitelka na 1. stupni ZŠ novou pracovní sílu.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

Učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ
8.4.2019

Od 1. 9. 2019 hledáme na  uvolněnou pracovní pozici učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ novou pracovní sílu pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů humanitního zaměření, nejlépe s aprobací Čj - Aj. Předpokladem je odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č 197/2014 Sb., a trestní a morální bezúhonnost.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

Platba poplatku za školní družinu ve školním roce 2018/19 - 2. pololetí
7.1.2019

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2018/19 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu druhého pololetí ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2019 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol obdrží každý žák. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

Číslo účtu pro platbu ŠD, LVVZ a ŠvP
21.9.2018

Vážení rodiče,

číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).

 

č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky

 

Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.

 
 
V příštích dnech vaříme
21.08.2019
Nezadáno
22.08.2019
Nezadáno
23.08.2019
Nezadáno
26.08.2019
Nezadáno
27.08.2019
Nezadáno

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

MS - PK


Metodická sdružení školy jsou vybavena poměrně velkými kompetencemi. Jejich činnost se zaměřuje na vytváření školního kurikula, na rozvoj didaktických dovedností pedagogů, na organizaci jednotlivých školních soutěží a olympiád a na vybavování školy učebnicemi a školními pomůckami.

 

Na naší základní škole jsou zřízena a pracují tato metodická sdružení – předmětové komise:

 

- Předmětová komise českého jazyka a literatury
- Předmětová komise anglického jazyka
- Předmětová komise německého jazyka
- Předmětová komise ruského jazyka
- Předmětová komise matematiky
- Předmětová komise fyziky
- Předmětová komise chemie
- Předmětová komise přírodopisu
- Předmětová komise zeměpisu
- Předmětová komise výchovy k občanství a výchovy ke zdraví
- Předmětová komise dějepisu
- Předmětová komise tělesné výchovy
- Předmětová komise člověk a svět práce
- Předmětová komise informačních a komunikačních technologií
- Školní metodik prevence

 

Vyučující jednotlivých předmětů se pravidelně scházejí 5x ročně na schůzkách MS – PK, kde projednávají důležité otázky vztahující se k předmětům, sdělují si své zkušenosti, spolupracují při řešení rozmanitých problémů.

 

Složení předmětových komisí a metodických sdružení pro šk. rok 2018 - 2019:

MS - PKpředsedačlenové
 Čj  Mgr. Pískačová PaedDr. Holečková, Mgr. Brabcová, Mgr. Chabrová, Mgr. Kárová
 Aj  Mgr. Jirkovska Mgr. Hadrbolcová, Bc. Hoffmannová, Mgr. Kárová, pí Hudcová, Mgr. Kratochvílová, Mgr. Nedvědová, Mgr. Vítková, Mgr. Vyčítalová
 Nj  Mgr. Wontroba   
 Rj  Mgr. Vítková  Bc. Hoffmannová, Mgr. Nedvědová, Mgr. Vítková
 M  p. Veselý  Mgr. Mlynárová, Bc. Hoffmannová, Mgr. Reichlová, Mgr. Vyčítalová, Mgr. Šuranyi
 Fy  p. Veselý  Mgr. Hadrbolcová
 Ch  Mgr. Hadrbolcová  Ing. Šindelářová
 Př  Ing. Šindelářová  Mgr Hadrbolcová, Bc. Hoffmannová, Mgr. Reichlová
 Dě  Mgr. Kratochvílová  Mgr. Brabcová, Mgr. Kratochvílová, Mgr. Pískačová, Mgr. Vítková, Mgr. Wontroba, Mgr. Žalmanová
 Z  Mgr. Vítková  Mgr. Pískačová, Ing. Šindelářová, Mgr. Nedvědová, pí Hudcová
 Vo-Vz  Mgr. Chabrová  Mgr. Míšková
 Hv  Mgr. Žalmanová  pí Hudcová, Mgr. Míšková
 Vv  Mgr. Žalmanová  Mgr. Kárová, Mgr. Míšková, Mgr. Pískačová
 Tv  Mgr. Vyčítalová  Mgr. Míšková, Mgr. Šuranyi, Mgr. Zimmermannová
 Čp  Mgr. Zimmermannová  Mgr. chabrová, Mgr. Kárová, Mgr. Kratovhvílová, Mgr. Míšková, Ing. Šindelářová
 Inf  Mgr. Mlynárová  Mgr. Brabcová, Ing. Šindelářová
 ŠMP  Mgr. Komancová  pedagogičtí pracovníci školy

 

Návrh plánu práce předmětové komise a metodického sdružení pracující na druhém stupni ZŠ

Srpen

- školní vzdělávací program – plán práce na daný školní rok
- navrhnout plán vzájemných hospitací – předložit vedení školy
- zkontrolovat časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů, zapracovat případné změny do jednotlivých předmětů
- navrhnout rozvržení laboratorních prací; projednat koordinaci nároků na domácí přípravu žáka
- individuální plány – spolupráce s výchovnou poradkyní
- projednat časové zařazení a přípravu velkých kontrolních prací žáků

 

Listopad

- kontrola uskutečnění vzájemných hospitací
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- kontrola a zápis soutěží (jména, výsledky, …)
- projednat návrh na DVP (téma…)
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Leden

- kontrola uskutečnění vzájemných hospitací
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- kontrola a zápis soutěží (jména, výsledky, …)
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Duben

- připravit návrh na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic návrh na odběr tisku a odborných časopisů a nových knih do školní knihovny
- projednání a zhodnocení výsledků jednotlivých soutěží
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Červen

- zpracovat návrh na zakoupení pomůcek, textů a učebnic pro žáky s individuálním vzdělávacím programem
- zhodnocení a projednání výsledků závěrečných kontrolních prací
- z hodnocení výsledků soutěží a olympiád
- uzavření individuálních plánů – spolupráce s výchovnou poradkyní
- školní vzdělávací program – závěrečné zhodnocení
- zhodnocení práce MS - PK

 

Na 1.stupni ZŠ pracují ve školním roce 2018/2019 tato metodická sdružení:
 

 Metodické sdružení

 předseda

 členové

 MS 1.-3.roč

 Mgr. Lucie Prokopová 

 Mgr. Š.Rosenkrancová, Mgr. M.Padevět,    Mgr. M. Ejemová, R.Bolinová,  Mgr. Jiřina Buriánková,  Mgr. M. Šnajdrová,        Mgr. P. Komancová,
  

 MS 4.-5.roč

 Mgr.Radka Sokolová

 I. Satýnková, Mgr. M. Šnajdrová, Mgr. M.Kubištová, T.Černá, Mgr. J Tomeš 

 MS SPU

 Mgr. Pavlína Komancová
 

 Vyučující 1.st. a ČJ 2.st.

 MS ŠD

 pí. Renata Kletečková

 H. Dlouhá, M. Dlouhá,  K. Šestáková, D. Vršková, M.Konfrštová,  L.Prokopová
 

 

Plán práce metodických sdružení pracujících na 1.stupni ZŠ ve školním roce  2017/2018:

 

MS 1. - 3. ročník a MS 4. a 5. ročník:

 

Srpen:

- školní vzdělávací program - kontrola časového rozvržení učiva  a zapracování  změn v tematických plánech, zařazení průřezových témat
- individuální vzdělávací plány – spolupráce s výchovnou poradkyní

- výběr vzdělávacích kurzů pro učitele
- organizace začátku školního roku

 

Říjen:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- předání zkušeností s užitím různých metod práce, práce s žáky s SPU a IVP
- informace z absolvovaných školení
- příprava pololetních kontrolních prací z hlavních předmětů
- práce v zájmových útvarech

 

Leden:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- vyhodnocení výsledků pololetních kontrolních prací, vyvození závěrů a doporučení pro další výuku, zhodnocení práce se žáky s SPU a IVP, sebehodnocení žáků
- shrnutí pololetního sebehodnocení žáků
- další vzdělávání učitelů v období 2. pololetí

 

Březen:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- příprava pololetních kontrolních prací z hlavních předmětů
- příprava a organizace školy v přírodě
- předání zkušeností s užitím různých metod práce, činnosti s žáky s SPU a IVP
- informace z absolvovaných školení

- příprava zápisu do 1. ročníků
- organizace ŠvP

 

Červen:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- vyhodnocení výsledků pololetních kontrolních prací, vyvození závěrů a doporučení pro další výuku, sebehodnocení
- návrhy na úpravy a doplnění tematických plánů, návrhy k doplnění kabinetu pomůcek
- zhodnocení práce se žáky s SPU
- organizace závěru školního roku


 

MS Školní družiny:

Srpen:

- Školní vzdělávací program pro zájmovou činnost v ŠD – východisko pro tvorbu měsíčních plánů činnost jednotlivých oddělení
- příprava a organizace zápisu do ŠD
- organizace práce v ŠD, vedení dokumentace ŠD

- seznámení s plánem akcí na školní rok
- organizační zajištění projektu - „Cestujeme po Evropě -Lov Sedmíků cestovatelů“

- zajištění ake  - Policie České republiky - prezentace výcviku služební kynologie 1.část 

 

Listopad:

- zprávy ze sekce vychovatelek, školení, pedagogické rady
- zajištění besedy se členy HZS KLadno
- spolupráce se třídními učiteli
- zhodnocení plnění úkolů projektu
- příprava dárků na vánoční trhy, plán účasti na Čertovinách

 

Leden:

- hodnocení práce ŠD za 1.pololetíí, Info z pedagogické rady
- plán kulturních akcí na 2. pololetí (div.představení, diskotéka, souboj talentů - soutěž Ukaž co umíš)

- kontrola inventáře ŠD
- průběžné hodnocení projektu a dalších činností
- výroba dárků pro budoucí prvňáčky
- další vzdělávání učitelů v období 2. pololetí

 

Březen:

- nové náměty pro práci s žáky
- informace ze sekce vychovatelek
- hodnocení plnění úkolů projektu a dalších činností
- plán návštěvy dopravního hřiště
- plán dalších akcí : kouzelnické představení, návštěva herny Beruška, Čarodějnický rej na šk.hřišti

- výroba drobných dárků k zápisu do 1.třídy
- spolupráce s rodiči

 

Květen:

- příprava oslav Dne dětí,
- organizace provozu ŠD v době konání školy v přírodě
- plán návštěvy zahradnictví

- vyhodnocení projektu “Cestujeme po Evropě-Lov Sedmíků cestovatelů"
- zajištění ake  - Policie České republiky - prezentace výcviku služební kynologie 2.část

- hodnocení práce ŠD za 2. pololetí
- návrhy na úpravy a doplnění měsíčních plánů, náměty na zlepšení práce
- příprava na nový školní rok, zápis žáků budoucích prvních tříd, průzkum zájmu ve třídách 1.st.


 

MS SPU

Září:

- pomůcky pro žáky s SPU, pomůcky pro učitele

- individuální vzdělávací plány, PLPP
- dyslektické kroužky, speciální pedagogická péče, pedagogická intervence
- zásady hodnocení žáků s SPU

- vzdělávání učitelů

- pracovna pro spec. péči

 

 

Listopad:

- výměna zkušeností s hodnocením žáků s SPU, jeho efektivita
- výměna zkušeností s metodami práce se žáky s SPU
- koordinace školení pro učitele v PPP Kladno
- příprava pololetních prací pro žáky s SPU

 

Leden:

- hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
- úspěšnost žáků s SPU- vyhodnocení pololetních písemných prací z Čj
- sebehodnocení žáků s SPU v dyslektických a reedukačních kroužcích
- kontrola hodnocení žáků s SPU
- informace ze školení v PPP Kladno

 

Duben:

- výměna zkušeností s metodami práce se žáky s SPUt
- informace ze školení v PPP Kladno
- efektivita zařazení žáků s SPU do dyslektických a reedukačních kroužků
- příprava závěrečných písemných prací pro žáky s SPU
- sebehodnocení žáků s SPU v dyslektických a reedukačních kroužcích

 

Červen:

- hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
- úspěšnost žáků s SPU - vyhodnocení závěrečných písemných prací z Čj

- vyhodnocení efektivity hodnocení žáků s SPU
- návrhy na nové pomůcky pro žáky s SPU